09 231 97 19 info@pilexa.be

Wie zijn we?

PILEXA BV is een zelfstandig kantoor dat beschikt over decennialange ervaring in expertises bij bouwkundige geschillen en schadegevallen van zowel uitvoeringstechnische als bouwpathologische oorsprong, als na incidenten.

Wij geven u alle deskundig advies en volledige bijstand (opsporen oorzaken en verantwoordelijkheden, diagnostiseren, samenbrengen technisch bewijsmateriaal, adviseren & rapporteren) bij bouw-, interieur-, en landschapstechnische problematieken.

Wat we doen

PILEXA BV adviseert bij schadegevallen als onafhankelijk expert rechtbanken, en bij minnelijke expertises voor professionele en particuliere opdrachtgevers.

Bij onze schade-expertises en bouwtechnische verantwoordelijkheids-onderzoeken streven wij er telkens naar om – met respect voor alle betrokkenen en hun wederzijdse rechten – zoveel mogelijk een geschillenregeling, of verrekening tussen partijen te bereiken, op basis van marktconforme schadecijfers, vastgelegd in een door partijen ondertekende verzoeningsdading of minnelijke overeenkomst.

Deze overeenkomsten en ons advies laten onze opdrachtgevers en partijen toe om na onze tussenkomst:

   hun geschil of geleden schade onderling snel financieel af te handelen tot slot van rekening;

   met onderbouwde kennis van de bouwtechnische beïnvloedingsfactoren en kostenimplicaties ook het juridisch debat over de onderlinge verantwoordelijkheden te helpen uitklaren;

   bij gerechtsexpertises technisch bewijskrachtig onderbouwd een vonnis te vellen over het geschil.

Werkwijze

PILEXA BV voert haar onderzoeksopdrachten en adviesverstrekkingen klantgericht uit in nauw overleg met haar opdrachtgevers, en op neutrale basis tegenover raadgevers van partijen, schadelijders en andere betrokkenen.

Grondig uitgewerkte rapportering

Onze technische adviesrapportering is wetenschappelijk bewijskrachtig onderbouwd, met – op basis van de beschikbare feitengegevens – maximale toelichting van de bouwtechnische verantwoordelijkheidsaspecten van de problematiek.

Deze rapportering is standaard in het Nederlands, maar op vraag van de opdrachtgever kan dit ook in het Frans of Engels.

PILEXA BV bedient hoofdzakelijk de regio’s Oost- en West-Vlaanderen, en het westelijk deel van de provincies Antwerpen en Brabant.

Team & Specialisaties

PILEXA BV beschikt over een complementair team van bouwkundigen met diverse specialiteiten en vaardigheden in bouwtechniek, interieur, tuin en landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening, bouwpathologie, houtborende insecten, vocht- en zwam-aantasting, en asbest- en bodemverontreiniging.

Zo kunnen wij gerichte onderzoeken uitvoeren, evenwichtige schadebegrotingen en afrekeningen tussen partijen uitwerken, en u degelijk onderbouwd adviseren bij zeer diverse opdrachten, zowel privaat als professioneel.

   Schade aan gebouwen door:

   incidenten;

   ontwerp-, controle-, en uitvoeringsfouten of -nalatigheden;

   schade tijdens en na oprichting.

   Bouwpathologie (opstijgend vocht, houtborende insecten, huiszwam…).

   Schade aan vaste interieurinrichtingen.

   Tuin- en landschapsschade.